×

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informațiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER.

OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE

1. OBIECTIV SPECIFIC 1 – SPRIJINIREA SECTORULUI AGRICOL

Corespondența cu Reg. (UE) nr. 1305/2013 - OBIECTIV DE DEZVOLTARE RURALĂ 1 - Favorizarea competitivității agriculturii.

1.1. Prioritate specifică 1 – Creșterea durabilității exploatațiilor și a competitivității ramurilor agricole specifice teritoriului

Corespondența cu Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Prioritate de dezvoltare rurală P2 - „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”.

1.1.1. Domeniul de intervenție specific 1 – Creşterea veniturilor și orientarea spre piață prin restructurarea și modernizarea exploatațiilor agricole

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 2A „Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activitățiilor agricole”.

• Măsura de finanțare M1/2A – „Investiții în dezvoltarea și modernizarea exploatațiilor agricole din teritoriu GAL”

1.1.2. Domeniul de intervenție specific 2 – Dezvoltarea exploatațiilor agricole și creșterea competitivității acestora prin întinerirea generațiilor de fermieri

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 2B - „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînoirii generațiilor”.

• Măsura de finanțare M2/2B – „Sprijinirea tinerilor fermieri din teritoriul GAL”

1.2. Prioritate specifică 2 – Promovarea asocierii în agricultură

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Prioritate de dezvoltare rurală P3 -„Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură“.

1.2.2. Domeniul de intervenție specific 3 – Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari prin susținerea asocierii acestora

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 3A - „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”.

• Măsura de finanțare M3/3A – „Sprijin pentru grupurile și organizațiile de producători din teritoriu GAL“

2. OBIECTIV SPECIFIC 2 – SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII COMUNITĂȚILOR RURALE

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 3A - „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”.

2.1. Prioritate specifică 3 – Promovarea dezvoltării economice, reducerii sărăciei și îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din teritoriu

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013- Prioritate de dezvoltare rurală P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

2.1.2. Domeniul de intervenție specific 4 – Încurajarea dezvoltării locale și facilitarea accesului populației la serviciile de bază

Corespondența cu Reg.(UE) nr.1305/2013 - Domeniul de intervenție 6B - „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

• Măsura de finanțare M4/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

• Măsura M5/6B - „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”

TOP